AVANTATGES FISCALS I SOCIALS

La contractació de serveis de centres especials de treball com a mesura alternativa al compliment de la llei d’Integració Social dels Minusvàlids LISMI comporta molts avantatges per a l’empresari.

 • Fer donacions a favor d’entitats sense ànim de lucre donen dret a deduir de la quota íntegra de l’ impost de societats el 35% de la base de  deducció, d’acord amb l’ article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre de 2002), de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Fer donacions a favor d’entitats sense finalitats lucratives donen dret a deduir de la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques el 25% per cent de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre de 2002), de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Els convenis de col•laboració empresarial en activitats d’interès general es consideren despeses deduïbles en determinar la base imposable de l’impost de societats, d’acord amb l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre de 2002), de  règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • La difusió de l’empresa als diferents mitjans de comunicació, en donar a conèixer la col•laboració d’aquesta en la finalitat social de la Fundació Iris: afavorir el col•lectiu de les persones amb discapacitat intel•lectual.

NORMATIVA PER A EMPRESES

Si una empresa té més de 50 treballadors està obligada a complir amb la llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI).

Diferents opcions per complir amb la llei LISMI:

 • Treballadors:
  Les empreses amb més de 50 treballadors están obliguades a que el 2% de la plantilla correspongui a treballadors discapacitats.
 • Contracte mercantil
  Establir un contracte mercantil amb un Centre Especial de Treball o amb un treballador autònom minusvàlid. L’import dels contractes han de ser com a mínim 3 vegades l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) anual per cada lloc de treballat reservat a un discapacitat.
 • Donacions
  Realitzar donacions de caràcter monetari a fundacions o associacions declarades d’utilitat pública, i que l’objecte social sigui entre d’altres, la inserció laboral dels discapacitats i/o la seva formació. L’import del donatiu ha de ser almenys, l’1,5 vegades l’IPREM (salari mínim interprofessional) anual per cada treballador discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

CALCULADORA LISMI EMPRESES

Aquesta calculadora automàtica està pensada per calcular el nombre de treballadors amb certificat de minusvalidesa que s’han de contractar o la contractació o donació que s’ha de fer perquè l’empresa compleixi amb la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids ( LISMI).

Segueix aquests passos:

 1. Computa el nombre de treballadors
  • A) Els contractes temporals de més d’un any computen com fixos.
  • B) Els contractes fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats: per 200 dies, sumats els que corresponen de festius, vacances o descans setmanal, correspondrà un treballador més.
 2. Marca el còmput de treballadors de l’empresa en l’indicador de l’esquerra
 3. Marca la quantitat de treballadors amb certificat de minusvalidesa que ja hi ha en plantilla, a l’indicador de la dreta.
 4. Obtenció de nombre de treballadors que s’han de contractar o el càlcul aproximat de l’import anual de negoci que s’haurà de contractar o donar.

La contractació dels nostres serveis permet complir amb la llei LISMI i comporta beneficis fiscals i socials.

IPREM anual 2019 (14 pagues) = 7.519,59€

Treballadors que han de ser contractats:

0.00

Import per a contractació amb CEE:

0.00

Import per a donació/patrocini:

0.00

Informa’t dels nostres serveis que oferim a la teva empresa i aconsegueix beneficis fiscals i socials