Un centre ocupacional que té com a finalitat assegurar la integració laboral i la realització personal i social.

El Taller ocupacional Iris és un espai d’atenció a les persones amb discapacitat on poden desenvolupar activitats ocupacionals però, alhora, és una avantsala per a tots aquells que puguin accedir al mercat laboral ordinari.

El Centre Ocupacional Iris es compon de dos serveis:

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
El servei d’atenció diürna amb capacitat per a 47 persones, que atén l’àrea d’Ajust Personal i Social i l’àrea d’Ocupació Terapèutica, i té com a finalitat aconseguir que els seus usuaris gaudeixin de la màxima autonomia personal i integració social possibles.

Requisits i sol·licitud
*En resum i d’acord amb les normatives senyalades, són requisits basics:

 • Tenir reconegut un 33% de discapacitat o més, segons resolució emesa pel centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD).
 • Dictamen d’orientació de l’EVO laboral, que determina la tipologia de servei adient a les necessitats de suport de la persona interessada.
 • Tenir tramitada la dependència; si bé per a l’accés a centres d’atenció especialitzada, adreçats a població amb dependència, és necessari tenir reconegut un grau I, II o III, en el cas de servei de teràpia ocupacional i servei d’orientació i inserció, no cal tenir reconegut cap grau de dependència, ja que s’adreça també a població amb risc social. Per tant, els Serveis de Teràpia Ocupacional i els Serveis d’Orientació i Integració, poden accedir tant les persones que no tinguin reconegut un grau de dependència, com les que en tinguin grau I, II o III, en qualsevol cas han de tenir gestionada la sol·licitud de dependència.
  La llei 39/2006, de 14 de desembre , estableix que pe ser titular del dret al tràmit de dependència és  requisit: Residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Les persones que no compleixen aquest requisit no tenen accés a la valoració de dependència  i conseqüentment tampoc als serveis socials d’atenció diürna finançats amb fons públics.
 • Tenir entre 18 i 65 anys en el moment d’accés.
 • Residència en un municipi de Catalunya.
 • Residència legal.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
El servei d’atenció diürna integral amb capacitat per a 16 persones, que atén l’àrea d’Ajust Personal i Social i l’àrea de Formació Prelaboral, i que pretén potenciar i conservar les capacitats, habilitats i actituds laborals dels usuaris, a fi de facilitar-los en el futur la integració a l’àmbit laboral.

Requisits i sol·licitud
*En resum i d’acord amb les normatives senyalades, són requisits basics:

 • Tenir reconegut un 33% de discapacitat o més, segons resolució emesa pel centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD).
 • Dictamen d’orientació de l’EVO laboral, que determina la tipologia de servei adient a les necessitats de suport de la persona interessada.
 • Tenir tramitada la dependència; si bé per a l’accés a centres d’atenció especialitzada, adreçats a població amb dependència, és necessari tenir reconegut un grau I, II o III, en el cas de servei de teràpia ocupacional i servei d’orientació i inserció, no cal tenir reconegut cap grau de dependència, ja que s’adreça també a població amb risc social. Per tant, els Serveis de Teràpia Ocupacional i els Serveis d’Orientació i Integració, poden accedir tant les persones que no tinguin reconegut un grau de dependència, com les que en tinguin grau I, II o III, en qualsevol cas han de tenir gestionada la sol·licitud de dependència.
  La llei 39/2006, de 14 de desembre , estableix que pe ser titular del dret al tràmit de dependència és  requisit: Residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Les persones que no compleixen aquest requisit no tenen accés a la valoració de dependència  i conseqüentment tampoc als serveis socials d’atenció diürna finançats amb fons públics.
 • Tenir entre 18 i 65 anys en el moment d’accés.
 • Residència en un municipi de Catalunya.
 • Residència legal.
Servei a les famílies

A més, a la Fundació Iris disposem també de serveis a les famílies per aconseguir una col·laboració estreta entre el centre i l’entorn psicosocial i familiar del discapacitat. Serveis de treball social, grups de suport, servei de respir i acolliment residencial pensats per millorar la qualitat de vida de les famílies que tenen algun membre amb discapacitat intel·lectual a la nostra Llar residència.

Contactar